Producenci
Regulamin do 31.12.2022

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

B365.PL

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl . Sklep Internetowy www.b365.pl
dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów
mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy
o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć
na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,

pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.b365.pl prowadzony jest przez Aleksandra Całko prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą CONSULTING-IT ALEKSANDER CAŁKO wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego:
adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Karpacka 24/B19, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9371834081, REGON
242863386, adres poczty elektronicznej: sklep@b365.pl oraz numer telefonu: 33 488 02 41.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego,
chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego
Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w
polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres
przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie
Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest
dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub
Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe
Sprzedawcy).
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą celem zadania zapytania m. in. na temat Produktu.
1.4.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy
Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.5. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy
powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna;
albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła
lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.6. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).


1.4.7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w
systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o
złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. Konto pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności
Sklepu Internetowego, takich jak możliwość dodania Produktu do przechowalni.
1.4.8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem
poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od
Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w
Sklepie Internetowym.
1.4.9. OPINIE – Usługa Elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca dodawanie przez Usługobiorców opinii, ocen i
komentarzy dotyczących Sklepu Internetowego, Produktów oraz zawartych Umów Sprzedaży.
1.4.10. POLECENIE PRODUKTU – Usługa Elektroniczna, umożliwiająca Usługobiorcy wysłanie osobie trzeciej wiadomości z poleceniem
określonego Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym.
1.4.11. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
1.4.12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.13. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.b365.pl.
1.4.14. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Aleksander Całko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CONSULTING-IT ALEKSANDER
CAŁKO wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Karpacka
24/B19, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9371834081, REGON 242863386, adres poczty elektronicznej: sklep@b365.pl oraz numer
telefonu: 33 488 02 41.
1.4.15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu Internetowego.
1.4.16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem
Sklepu Internetowego.
1.4.17. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez
przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba
prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
–korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
1.4.19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz Kontaktowy,
Newsletter, Opinie oraz Polecenie Produktu.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu
Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link
potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie
przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Jeśli Usługobiorca posiada
zarejestrowane konto w serwisie Facebook lub Google, może również utworzyć Konto w Sklepie Internetowym, logując się za
pomocą jednego z tych serwisów.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i
bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@b365.pl lub też pisemnie na adres: ul. Karpacka 24/B19,
43-300 Bielsko-Biała.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego
Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta
łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po
wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce
i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie
nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z
chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego
pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Formularz Kontaktowy – korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po (1) wypełnieniu Formularza Kontaktowego
dostępnego w zakładce „Kontakt” lub na stronie wybranego Produktu pod przyciskiem „Zapytaj o produkt” oraz (2) kliknięciu na
stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość
samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez
Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej oraz treści wiadomości.


2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z
chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego
pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)
podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być
przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez
kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się
również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia – z chwilą
utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.4.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej
chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do
Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@b365.pl lub też pisemnie na adres: ul.
Karpacka 24/B19, 43-300 Bielsko-Biała.
2.1.5. Opinie – korzystanie z Usługi Elektronicznej Opinie jest zastrzeżone dla Usługobiorców, którzy zawarli Umowę Sprzedaży w
Sklepie Internetowym. Dodanie opinii możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)
przejściu do zakładki z opiniami na stronie wybranego Produktu, (2) wpisaniu imienia (lub pseudonimu) Usługobiorcy i treści
opinii oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij”. Usługobiorca korzystając z Usługi Elektronicznej Opinie obowiązany jest podawać
wyłącznie rzetelne oraz prawdziwe informacje. Usługobiorcy zabrania się zamieszczania opinii o charakterze obraźliwym lub
niezgodnych ze stanem faktycznym.
2.1.5.1. Usługa Elektroniczna Opinie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą
dokonania oceny za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Usługi Elektronicznej przez
Usługobiorcę. Uwidocznienie opinii wystawionej przez Usługobiorcę na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszego
zatwierdzenia opinii przez Usługodawcę.
2.1.6. Polecenie Produktu – korzystanie z Polecenia Produktu rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Klienta pola "Poleć
znajomemu” znajdującego się na stronie wybranego Produktu w Sklepie Internetowym. Polecenie Produktu następuje po
wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) podaniu adresu poczty elektronicznej osoby trzeciej, której
Produkt ma zostać polecony, a także adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy oraz (2) kliknięciu na stronie Sklepu
Internetowego pola „Wyślij”. Na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wysłana zostanie ze Sklepu
Internetowego automatyczna wiadomość zawierająca informację o danym Produkcie wraz z zaproszeniem do złożenia
Zamówienia.
2.1.6.1. Usługa Elektroniczna Polecenie Produktu świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z
chwilą polecenia Produktu za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania polecania za jej pośrednictwem
przez Usługobiorcę.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1)
komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka
internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana
minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na
uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z
działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu)
Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.1.1. pisemnie na adres: ul. Karpacka 24/B19, 43-300 Bielsko-Biała;
2.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@b365.pl.
2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają
formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia jej złożenia.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą
Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie
wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia,
Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez
Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą może również nastąpić poza Sklepem Internetowym, za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie. W takim przypadku zawarcie Umowy Sprzedaży potwierdzone zostaje zawsze na trwałym nośniku,


natomiast same warunki Umowy ustalone zostają indywidualnie między Klientem a Sprzedawcą, a ich postanowienia mogą różnić
się od postanowień niniejszego Regulaminu, tak jak szczegóły oferty przygotowanej na ich podstawie.
3.4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
3.4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie
Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do
realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę
Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która
zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.
3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie
niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.
3.4.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu
Internetowego Sprzedawcy.


4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


4.1. Dostępność wybranych sposobów płatności może różnić się w zależności od wartości lub rodzaju Zamówienia Klienta. W każdym
przypadku Klient informowany jest o aktualnych sposobach płatności w trakcie składania Zamówienia, a także w zakładce
informacyjnej „Formy płatności”. Sprzedawca wskazuje poniżej wszystkie możliwe sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży w
Sklepie Internetowym:
4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.4. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro za pośrednictwem
serwisu BlueMedia.pl oraz płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Dotpay.pl oraz
Przelewy24.pl. Szczegółowe informacje dotyczącej sposobów płatności znajdują się na stronach internetowych:
https://bluemedia.pl, https://payu.pl, https://dotpay.pl oraz https://przelewy24.pl.
4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za
pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl, PayU.pl, Dotpay.pl lub Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą
prowadzi:
4.1.4.1.1. BlueMedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot),
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, akta rejestrowe
przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku; kapitał zakładowy w wysokości 2 000 000,00 zł w całości
opłacony; NIP: 5851351185.
4.1.4.1.2. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP:
7792308495.
4.1.4.1.3. Dotpay.pl – spółka DOTPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka
72, 30-552 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o
kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wpłaconym; NIP 6342661860, REGON 240770255.
4.1.4.1.4. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476
300,00 zł w całości opłacony, NIP 7792369887, REGON 301345068.
4.1.5. Płatność odroczona PayPo za pośrednictwem serwisu PayPo.pl – usługa polegająca na odroczeniu terminu płatności do 30 dni od
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.1.5.1. Obsługę płatności odroczonych prowadzi spółka PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Domaniewska 37,
02-672 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575158 przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o kapitale
zakładowym w wysokości 836 600,00 złotych, NIP: 5213705997, REGON: 362485126.
4.1.6. Płatności w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez
spółkę ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (spółka ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska, nr 38D, 02-
232 Warszawa, kapitał zakładowy 1 305 539 910,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305178, NIP: 1070010731, REGON: 141387142).
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze
osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności odroczonej PayPo, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz spółki
PayPo Sp. z o.o. w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży bądź też – w przypadku wyboru przez
Klienta płatności ratalnej – spłaty należności zgodnie z ustalonym ze spółką PayPo Sp. z o.o. harmonogramem spłaty kredytu..


5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU


5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za
transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej


„Czas i koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się
Umową Sprzedaży.
5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.3.2. Przesyłka kurierska z odbiorem w paczkomacie.
5.3.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Karpacka 24/B19, 43-300 Bielsko-Biała – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do
17:00.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania
Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy
podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się
w następujący sposób:
5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania
rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.4.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności odroczonej – od dnia powiadomienia
Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu
5.5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt
będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie
składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem
gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. O gotowości Produktu
do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru
przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania
rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności odroczonej – od dnia powiadomienia
Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.


6. REKLAMACJA PRODUKTU


6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576
Kodeksu Cywilnego).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności
Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej
„Zwroty i reklamacje”.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: ul. Karpacka 24/B19, 43-300 Bielsko-Biała;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@b365.pl.
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację –
ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie
zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady
albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do
tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Karpacka 24/B19,
43-300 Bielsko-Biała. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze
względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby
nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
6.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego
konsumentem zostaje wyłączona.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email:
kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między
innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na
stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej
801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną
stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: ul. Karpacka 24/B19, 43-300 Bielsko-Biała;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@b365.pl.
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz
dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa
Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a
w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony –
od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia
konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy
zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy,
zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument
może zwrócić Produkt na adres: ul. Karpacka 24/B19, 43-300 Bielsko-Biała.
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma
obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do
zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w
której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności
do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do
niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w
której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków
lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie
zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla
umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub
Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą
fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych
roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i
to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest
ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej
ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie
kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta
w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową
Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi
także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze
względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa;
zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej
– Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1]
Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15
dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek
nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa
Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w
życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz
zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.3. Sprzedawca jako dystrybutor sprzętu w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) informuje, co następuje:
10.3.1. Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem selektywnego zbierania)
łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania
go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbieraniu zużytego sprzętu.
10.3.2. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w swoich
stacjonarnych punktach sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
10.3.3. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego
rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.


10.3.4. Informacje o przykładowych punktach zbierania zużytego sprzętu na terenie całego kraju dostępne są pod adresem
internetowym: https://www.remondis-electro.pl/punkty-zbi%C3%B3rki.html.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144,
poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10.5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego
umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim
wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

CONSULTING-IT ALEKSANDER CAŁKO
ul. Karpacka 24/B19, 43-300 Bielsko-Biała

b365.pl
sklep@b365.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy
dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej
usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl