B365.pl - Twoja platforma zakupowa
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
Zwroty i reklamacje
WARUNKI GWARANCJI

I. OBOWIĄZKI GWARANTA I PRZEDMIOT GWARANCJI

1. Firma Consulting-IT Aleksander Całko 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24/B19, NIP: 9371834081, REGON: 242863386; (zwana dalej „gwarantem”), udziela kupującemu gwarancji na towary wymienione w tabeli (zwane dalej „sprzętem”) i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady sprzętu (dokonania naprawy lub wymiany).

2. Consulting-IT Aleksander Całko udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Consulting-IT Aleksander Całko i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie którego uprawniony z gwarancji może dochodzić swoich praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Okres gwarancji jest określony w miesiącach, ustalony indywidualnie dla każdego z produktów i liczony od daty sprzedaży sprzętu. Gwarant jest wówczas wyłącznie pośrednikiem i nie ponosi odpowiedzialności za przebieg, czas realizacji i rezultat procedury gwarancyjnej przeprowadzanej przez producenta.

3. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Consulting-IT Aleksander Całko rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. O sposobie usunięcia wady decyduje gwarant. Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością gwaranta.

4. W sytuacji korzystania przez Kupującego z uprawnień gwarancyjnych udzielonych przez Producenta, Gwarant nie posiada obowiązku załatwiania reklamacji.II. ZAKRES GWARANCJI

1. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

2. Gwarancją nie są objęte:
- nieprawidłowe użytkowanie i/lub zastosowanie produktu do innych celów niż jest przeznaczony
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne,
- zdarzenia losowe w szczególności przepięcia elektryczne, wyładowania atmosferyczne, pożar, powódź, zalanie, itp.
- wprowadzone modyfikacje przez użytkownika lub nieuprawnioną osobę
- celowe uszkodzenie produktu i wywołanie w nim wady
- zainstalowane oprogramowanie inne niż zalecane ( oryginalne ) lub dostarczone przez producenta.

3. Utrata gwarancji następuję gdy:
- zostaną naruszone, uszkodzone lub zerwane plomby gwarancyjne,
- występuje celowe zakrycie, zamazanie, zniszczenie numerów seryjnych uniemożliwiając tym samym ich odczytanie
- są widoczne próby samodzielnej naprawy oraz ingerencji w urządzenie
- uszkodzenie mechaniczne
- utrata karty gwarancyjnej
-za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu nie odpowiadamy!
4. Reklamowany sprzęt należy zapakować w oryginalne pudełko lub zastępcze zapewniające odpowiednią ochronę podczas transportu.III. OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

1. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do oddziału gwaranta, w którym został zakupiony na własny koszt. W razie niedostarczenia kopii dowodu zakupu, karty gwarancyjnej, opisu usterki sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie warunków gwarancji.
2. Reklamowany sprzęt należy zapakować w oryginalne pudełko lub zastępcze zapewniające odpowiednią ochronę podczas transportu.
3. Należy zadbać o to aby sprzęt był kompletny – wszystkie akcesoria, które mogą mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sprzętu MUSZĄ być dostarczone. Bez nich nie uda się poprawnie zdiagnozować usterki i serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji.
4. Do reklamowanego sprzętu proszę dołączyć jak najbardziej szczegółowy opis usterki. ( kiedy ona występuje, podczas jakiej sytuacji) Pozwoli nam to na szybsze zrealizowanie reklamacji.
5. Należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną ( jeżeli była dołączona). W sytuacji braku tych dokumentów, zostanie uruchomiony proces weryfikacji co niepotrzebnie wydłuży reklamację. W przypadku stwierdzenia, że dany produkt nie został zakupiony w Consulting-IT Aleksander Całko Odbiorca zostanie obciąży kosztami transportu.
6. Pracownik serwisu ma prawo zażądać dowodu zakupu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości co do kopii dokumentu.
7. Jeżeli zgłoszone usterki nie potwierdzą się i reklamacja jest niezasadna serwis pobierze opłatę w wysokości 100zł netto za diagnozę oraz koszty transportu.
8. Sprzęt należy odebrać w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o zakończeniu wszystkich procedur gwarancyjnych. Brak odbioru sprzętu we wskazanym terminie jest równoznaczny z porzuceniem rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności (w rozumieniu art. 180 k.c.). W takim wypadku towar staje się własnością gwaranta.IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dane (w tym zainstalowane na sprzęcie oprogramowanie) utracone w wyniku ujawnienia się wady, nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy sprzęt, za poniesione przez kupującego koszty odtworzenia (odzyskania) danych, ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji.
2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez kupującego w wyniku nieprawidłowego działania sprzętu.
3. Postanowienia niniejszej karty nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową, przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 2002 r. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 64.16.93).

Miejsce serwisowania:
SERWIS - Consulting-IT Aleksander Całko
UL. Karpacka 24/B19
43-300 Bielsko-Biała

AUTORYZOWANE SERWISY

3DConnexion 3DConnexion

Infolinia 3DConnexion:
tel. +48 22 584 4274

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna
https://3dconnexion.com/pl/support/

 

APPLE Apple

Infolinia APPLE:
tel. +48 800 441 1875

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna
https://getsupport.apple.com/

 

ASUS Asus

Infolinia ASUS:
tel. +48 22 571 80 40

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.10 - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna
https://www.asus.com/pl/support/

 

BROTHER Brother

Infolinia BROTHER:
tel. +48 22 500 94 94 lub +48 801 333 803

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna
https://www.brother.pl/support

 

DELL Dell

Infolinia DELL:
tel. +48 22 507 17 00

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna
https://www.dell.com/support/home/pl-pl

 

EIZO Eizo

Infolinia EIZO:
tel. +48 22 510 24 51

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna
https://www.eizo.pl/serwis-i-gwarancja/

 

EPSON Epson

Infolinia EPSON:
tel. +48 22 295 37 25

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna
https://www.epson.pl/support

 

Fujitsu Fujitsu

Infolinia Helpdesk Fujitsu Polska:

Zgłoszenia dotyczące awarii sprzętu posiadającego gwarancję Collect & Return i Bring-In oraz zgłoszenia dotyczące wsparcia technicznego prosimy zgłaszać pod numer

tel. +48 801 300 100 lub +48 22 398 13 60

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00 - z wyjątkiem świąt.

Infolinia Calldesk Fujitsu Polska:

Zgłoszenia awarii sprzętu klientów posiadających kontrakt serwisowy oraz posiadających sprzęt z gwarancją onsite z gwarantowanym czasem naprawy lub bez niego:

tel: +48 22 574 12 34 lub +48 500 332 264

Infolinia czynna 24h przez 7 dni w tygodniu

Pomoc techniczna
https://www.fujitsu.com/pl/about/local/contact/

 

HP Hp

Infolinia HP:
tel. +48 22 5 666 000
Kliknij tutaj.

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 - z wyjątkiem świąt.


Pomoc techniczna
support.hp.com/pl-pl

Obsługa klienta HP
https://support.hp.com/pl-pl

 

iiyama Iiyama

Infolinia Iiyama:
tel. +48 717 151 857


Wsparcie Iiyama
https://iiyama.com/pl_pl/wsparcie/

Formularz serwisowy
https://iiyama.com/pl_pl/formularz-serwisowy/

 

microsoft Microsoft

Infolinia Microsoft:
tel. +48 22 594 19 99 lub +48 801 802 000


Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna
https://support.microsoft.com/pl-pl

Kontakt z Microsoft
https://www.microsoft.com/accessories/pl-pl/support/contact-us%EF%BB%BF

 

modecom Modecom

Kontakt Modecom:
Kliknij tutaj.


Kontakt mailowy możliwy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna
https://modecom.com/pl/serwis/

 

netgear Netgear

Infolinia Netgear:
tel. +48 22 5834 381


Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna
https://www.netgear.pl/home/contact-us/

 

optoma Optoma

Infolinia Optoma:
+48 12 254 40 14


Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna "Fixit"
https://fixit-service.com/clients/optoma/

Pomoc techniczna Optoma
https://www.optoma.pl/service-and-support

 

panasonic Panasonic

Infolinia Panasonic:
+48 22 295 37 27 lub +48 801 003 532


Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna
https://support-pl.panasonic.eu/

Informacje o gwarancji
https://www.panasonic.com/pl/gwarancja.html

 

samsung Samsung

Infolinia SAMSUNG:
+48 22 607 93 33 lub +48 801 172 678


Infolinia czynna 24h przez 7 dni w tygodniu - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna
https://www.samsung.com/pl/support/contact/

 

samsung TP-Link

Infolinia TP-LINK:
+48 22 360 63 63 lub +48 801 080 618


Infolinia czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 - z wyjątkiem świąt.

Pomoc techniczna
http://www.tp-link.com.pl/support-contact.html

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl